Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

26/04/2010
Elevació del percentatge de treballadors indefinits

La CNC (Confederació Nacional de la Construcció) vol recordar a totes les entitats confederades que a partir del 20 d’abril de 2010 les empreses contractistes i sotscontractistes hauran de comptar amb un 30% de treballadors de caràcter indefinit en la seva plantilla, d’acord amb el disposat a l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que estableix que a partir del mes trenta-setè de l'entrada en vigor de Llei, les empreses l'activitat de les quals consisteixi a ser contractada o sotscontractada habitualment per a la realització de treballs en obres del sector de la construcció hauran de comptar amb un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit que no serà inferior al 30% de la seva plantilla.

També es recorda que d’acord amb l’article segon del Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, en les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte aliena com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als treballadors per compte d'altri, atenent a:

a. La durada del seu vincle social.
b. Al fet de ser socis treballadors a temps complet o a temps parcial, i
c. Que hagin superat la situació de prova o no.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008