Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

08/03/2016
La TPC caduca cada 5 anys

La FLC ha publicat que la TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC) caduca cada 5 anys, malgrat fins ara no tingués data de caducitat.

Recordem que aquesta targeta NO ÉS OBLIGATÒRIA, i la pot tramitar cadascun dels treballadors de les empreses del sector de la construcció, acreditant almenys un mes treballat en els últims cinc anys.

Els documents que cal portar per la renovació són: 1.L’imprès de sol·licitud de la targeta degudament omplert.

2. Una fotografia recent de mida carnet.

3. Una fotocòpia del DNI o targeta de residència.

4. Un informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (es pot demanar per telèfon al 901 50 20 50 i l'envien ala domicili dels treballador) dintre dels tres mesos immediatament anteriors a la recepció de tots els documents al punt tramitador.

5. Almenys un dels següents documents:

-Certificat d’empresa que ha de signar i segellar l’empresa.

-Original o fotocòpia compulsada dels rebuts de salaris.

-Original o fotocòpia compulsada del contracte de treball.

6. Pel que respecte a la formació, com que aquesta no caduca mai, en les renovacions no cal aportar res, a menys que hi hagi formació nova ( en aquest cas cal original o fotocòpia compulsada del diploma/es o certificat/s corresponents).

Per més informació poseu-vos en contacte amb alguns dels punts tramitadors. Si sou Agremiats trobareu els documents a àrea d'agremiats/ documetns/renovació tpc.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008