Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

07/01/2009
Nou Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

L’1 de gener de 2009 va entrar en vigor la Llei 8/2008*, del 10 de juliol, per la qual es crea un impost ecològic anomenat “cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció” on es fixa un gravamen de 3 euros per tona de residus de la construcció destinats a dipòsits controlats a Catalunya. Per tant, si aquests residus es lliuren a una planta de reciclatge, en comptes de a un dipòsit controlat, el pagament d’aquest cànon està exempt.

Punts a destacar de la Llei 8/2008*:

 • «No es consideren residus destinats a la deposició controlada les terres o els materials procedents de l’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.»

 • No es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus de la construcció provinents d’actuacions que es porten a terme en un edifici «d’acord amb el que disposa l’article 7.2 del Decret 21/2006, del 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, sempre que es compleixin els objectius mínims de recuperació que s’estableixin reglamentàriament.»

  Aquesta llei s’ajusta a les polítiques ambientals europees i té com a objectiu «prioritzar la minimització i la valorització dels residus i donar un impuls eficaç a les operacions de recollida selectiva, separació, reciclatge i reutilització dels residus, de manera que permetin l’aprofitament de la utilitat dels residus com a recurs.»*

  *Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infrastructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

  Decarregar document

 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008