Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

08/04/2011
Informació per a proveïdors de l’Ajuntament de La Jonquera

L’ajuntament de la Jonquera informa sobre les normes de gestió comptable i abonament de factures que:

1-Qualsevol persona que, en nom de l’ajuntament de la Jonquera, encarregui a un proveïdor la prestació d’una obra, servei o subministra li ha de lliurar el corresponent document d’encàrrec i autorització de la despesa. Aquest es concreat en nomenat full rosa, degudament complimentat, o bé del corresponent acord de la Junta de govern. La persona que encarregui la prestació ha de facilitar al contractista el document abans indicat que concreta l’autorització de la despesa. Si no és així, l’ajuntament no es fa responsable ni el contractista té cap garantia a l’hora de percebre la prestació econòmica que se’n derivi dels seus serveis.

2-Una vegada executada l’obra, servei o subministra el contractista, dins els trenta dies següents, presentarà la corresponent factura a la qual hi adjuntarà el full rosa o l’acord de la junta de govern. Les factures presentades que no adjuntin els documents esmentats seran retornades als proveïdors.

3-Una vegada presentades en forma les corresponents factures, els òrgans gestors de l’ajuntament que hagin encarregat les obres, serveis o subministres acreditaran la correcte prestació del contracte en el termini màxim dels trenta dies següents al de la presentació de la factura. Acreditat el correcte compliment del contracte, les factures seran registrades al registre de factures i s’iniciaran els tràmits comptables per tal que aquestes s’abonin en el termini màxim de cinquanta dies, tal i com exigeix la normativa esmentades a l’inici de la present circular.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008