Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

21/04/2008
La UEC i els sindicats firmen el Conveni Col·lectiu del sector

El 21 d’abril, a la seu de la UEC a Girona, ha tingut lloc la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni, sindicats i Patronal, per a portar a terme la lectura i signatura del text del Conveni Col·lectiu de la Construcció i Obres Públiques de Girona, desprès d’alguns mesos de negociacions.

Aquest Conveni tindrà una vigència de dos anys, de juny del 2007 al maig del 2009, motiu pel qual té un caràcter retroactiu. Així, s’han elaborat dues taules salarials, una per al primer període juny 2007 – maig 2008, i una altra del juny del 2008 fins al maig del 2009. De la mateixa manera, ja s’han preparat les dos propostes de Calendari d’enguany i del 2009.

Tots aquests documents, juntament amb l’articulat complet del Conveni els poden descarregar a l’àrea d’agremiats a l’apartat de documents.

A continuació, resumim els punts principals que han sofert canvis respecte l’anterior Conveni:

PUNT 1 :
S’aprova un increment salarial del 5,7 % per les taules salarials amb vigència des de l’1 de juny de 2007 fins a 31 de maig de 2008; i del 3,5 % per les de vigència de l’1 de juny de 2008 fins a 31 de maig de 2009.

PUNT 2 :
Pel que fa referència a la mitja dieta fixen aquesta en la quantia de 11,60 € (Onze amb seixanta euros) i la dieta complerta en 49 € (Quaranta-nou euros).

PUNT 3 :
S’aprova el calendari laboral que comprèn des de gener del 2008 al 31 de desembre del 2009, a on s’hi anoten totes les festes i els dies possibles de treball, tenint en compte que el còmput anual d’hores pel 2008 és de 1746, i pel 2009 és de 1738.

PUNT 4 :
A les taules salarials de vigència 1/6/07 a 31/5/08 i respecte el possible perjudici causat als treballadors per la suspensió del pla de pensions, s’acorda incloure una indemnització d’una sola vegada de 60 euros/treballador , independentment de la categoria i modalitat contractual, de tots aquells que estiguin donats d’alta al mes d’abril de 2008, i que s’abonarà abans del 30/09/08.

PUNT 5 :
A partir de l’1 de juny de 2008 les pagues d’estiu, Nadal i vacances, s’incrementen a raó de 20 euros cadascuna d’elles en benefici de tots els treballadors vinculats en aquest conveni, independentment de la seva categoria o modalitat contractual.

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008