Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

23/01/2013
ACLARIMENT SOBRE LES CERTIFICACIONS D’OBRES

L’Agència Tributària diu que existeix l’obligació d’emetre factura només en dues ocasions:

1. quan s’entrega: l’obra o l’objecte del contracte, o es presta un servei.

2. quan es rep un cobrament anticipat.

En el cas de les certificacions ens trobem amb una pràctica molt estesa i errònia. Moltes empreses fan, malament, una factura per documentar una certificació. Aclarim que, quan emetem una certificació, ni hem entregat l’obra, (perquè no s’ha acabat), ni hem cobrat ( encara), i per tant NO es pot fer una factura, perquè no es produeix cap de les dues situacions en les que la llei preveu que s’ha de fer factura.

La certificació és un document informatiu, pel qual es comunica al client què es vol cobrar. Aquest document se’n pot dir proforma, però mai factura, i per tant no es declararà a efectes de l’iva: l’empresa que emet la certificació no ingressarà la quota de l’iva i la que la rep, no se’l pot deduir.

L’empresa que cobra una certificació té l’obligació d’emetre una factura en la data en que la cobra, i llavors si que ambdues parts declararan aquesta factura i per tant l’iva (aquest procediment és el mateix per les factures subjectes a Inversió del subjecte passiu)

També aclarim que, a criteri d’Hisenda, no s’entén que en una certificació es posi a disposició part de l’obra. L’obra s’acaba o s’entrega, quan l’empresa ha finalitzat el total del contracte (excepte els projectes executats per fases)

Ens consta que l’Agència Tributària fa les seves comprovacions i exigeix que per deduir-se una quota d’Iva sempre li ha de correspondre una factura, i cal parar especial atenció si el que tenim no és una factura a criteri d’Hisenda, ja que hi ha frau, perquè es dedueix una quota indeguda.

Per tant: les certificacions no es declaren a Hisenda fins que s’hagin cobrat, ja que llavors si que confeccionarem una factura que declararem.

Quan l’obra acabi sempre haurem de fer factura pel total pendent, perquè hem entregat l’obra. Si hi ha certificacions entregades i pendents de cobrament posteriors a la data de finalització de l’obra, s’hauran d’incloure els imports de les bases imposables d’aquestes proformes a la darrera factura.

Les retencions que s’hagin d’aplicar a les factures que es fan mentre no acabi l’obra, en concepte de garantia per exemple, s’han de calcular sobre la base imposable i d’aquest resultat final, aplicar-hi l’iva.

En la factura final s’hi ha de sumar totes les quantitats retingudes en concepte de garantia, i per tant facturar-les. L’únic que quedarà pendent serà el cobrament d’aquesta garantia en el termini previst, però mai la seva facturació.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008