Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

30/01/2013
ACLARIMENT SOBRE EL 10% D’IVA EN REPARACIONS

La Llei ha aprovat que el 10% d’IVA aplicable a les reparacions i reformes d’habitatges, sempre que es compleixin els requisits necessaris, es fa extensiu a tots els industrials ( fusters, electricistes, pintors, etc...), a més a més dels paletes.

Adjunt a aquesta notícia, us facilitem més informació que considerem aclaridora i d’interès, però que no suposa cap canvi pel que fins ara estava vigent.

Quines reparacions es facturen al 10 % d’IVA?

Les obres de millores, arranjaments, renovació, reparació, ... executades en HABITATGES.

Qui pot facturar el 10 % d’IVA?

Els paletes, electricistes, lledoners, pintors, fusters,.. etc, necessaris per fer l’obra.

Quins requisits s’han de complir per aplicar el 10 % d’IVA?

1) Que les obres s’efectuïn en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges.

2) Que el destinatari de l’obra sigui una comunitat de propietaris o una persona que actuï com a consumidor final i que l’utilitzi per a ús particular. És a dir, tant pot ser un propietari ( primers, segons habitatges...), com un arrendatari.

Si la factura s’emet a un tercer o en nom d’una empresa, una companyia d’assegurances..., l’operació tributa al 21 %.

3) Que l’edifici o habitatge objecte de l’obra tingui més de dos anys d’antiguitat (des del final d’obra, no de l’ocupació)

4) L’aportació de materials per part de l’empresari no pot excedir del 40 % de la base imposable de l’operació. Si representa més d’aquest import no es pot facturar l’IVA reduït. No es pot fraccionar la factura, ni fer la part proporcional. Sempre es valora el total de l’actuació.

Notes: les operacions de manteniment estan excloses (alarmes, incendis, porters automàtics, portes garatges, ascensors, neteges,etc), ja que són prestacions de serveis i no execucions d’obres.

Els mitjans necessaris per fer una obra tal com bastides, maquinària, eines... no es consideren materials, ja que no queden incorporats a l’edifici i per tant si l’empresari que executa l’obra incorpora una quantitat en concepte d’utilització d’aquests, aquest cost no imputa com a material, i si es compleixen la resta de requisits, es facturarà el 10 %. Si el propietari contracte la bastida a una empresa diferent a la que executa les obres el tipus impositiu és el 21 %.

Les empreses que no facturin directament al propietari i participin en aquest tipus d’obra (reparació, millora...) sempre aplicaran el 21 % d’iva i no existeix inversió del subjecte passiu.

Si les obres no es fan en un habitatge, s’aplicarà el 21 %.

No necessariament ha de participar un paleta perquè l’obra es consideri de reparació o millora, pot participar qualsevol altre industrial, com per exemple només un pintor. Els treballs de pintura s’interpreten com a millores.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008