Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

24/04/2013
Tipus impositiu aplicable en obres de paleta, fontaneria, fusteria i altres

S’ha publicat la consulta vinculant V2480-12 de la Direcció General de Tributs en què es consulta el tipus impositiu aplicable a les execucions d'obres de paleta, fontaneria, fusteria, col·locació de sòls en habitatge, reparació i renovació de portes i reparació i renovació d'armaris, així com quan poden considerar-se obres de rehabilitació i quan es consideren obres de renovació i reparació.

Pel que fa a la consideració de rehabilitació en edificis acabats, s’indica que les execucions d'obra de paleta, fontaneria, fusteries, col·locació de sòls en habitatge, reparació i renovació de portes i reparació i renovació d’armaris en un edifici ja construït, només seran considerades des del punt de vista qualitatiu com obres de rehabilitació, quan formin part d'un projecte global de rehabilitació en què més del 50 per cent del cost total d'aquest projecte de rehabilitació es correspon amb obres de rehabilitació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació; més aquestes obres han de complir, en concret, que el cost total de les obres o el cost del projecte de rehabilitació excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació abans de la seva rehabilitació amb exclusió del valor del sòl. En el cas que no complís qualsevol de les condicions assenyalades, les obres consultades tributaran al tipus impositiu del 21 per cent.

Es consideren incloses dins del concepte de renovació i reparació del tipus impositiu del 10 per cent, les execucions d'obres de paleta, fontaneria i fusteria, col·locació de sòls en habitatge, reparació i renovació de portes i reparació i renovació d'armaris, sempre que es realitzin en les condicions indicades i tinguin per destinatari a qui utilitza l'habitatge per al seu ús particular o una comunitat de propietaris d'habitatges. La qualificació de l'execució d'obra com prestació de serveis resultarà essencial perquè sigui procedent l'aplicació del tipus reduït.

A més el destinatari no ha d'actuar com a empresari o professional, ha d'utilitzar la habitatge per a ús particular i la construcció o rehabilitació de l'habitatge ha d'haver conclòs dos anys abans de l'inici de les obres.

Pel que fa al cost dels materials aportats per determinar si una operació té la consideració de lliurament de béns o de prestació de serveis, s'indica que aquests seran tots els necessaris per dur a terme aquestes obres. En particular, no tindran la referida consideració de "materials aportats" les bastides que l'empresari que executa l'obra utilitzi per a la realització de la mateixa.

Si l'aportació de materials no supera el límit del 40 per cent i es compleixen la resta de les condicions assenyalades anteriorment, s'aplicarà a les obres el tipus impositiu del 10 per cent. En cas contrari, i particularment en el cas d'instal·lació de sòls, armaris i portes objecte de la consulta, quan l'aportació de materials pel empresari professional superi el límit del 40 per cent, el tipus aplicable serà el general del 21 per cent.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008