Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

05/09/2008
Exigeix la certificació del REA

Des del passat 26 d’agost, totes les empreses que contractin o subcontractin la realització de qualsevol treball en una obra hauran d’acreditar que les seves empreses contractistes o sucontractistes estan inscrites al REA, mitjançant la sol•licitud d’un certificat d’inscripció(*).

Recordem que la inscripció al REA és obligatòria per a totes les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ser contractades o subcontractades per a treballar en una obra de construcció, excepte:

­
 • Les societats (SL, SA, SC, etc.) sense treballadors i els treballadors autònoms sense treballadors per compte aliena (en Règim General de la Seguretat Social) no poden fer la inscripció al REA.

  També cal recordar que:
  ­
 • La inscripció al REA és única per a cada empresa i té validesa per a tot el territori nacional durant tres anys, renovables en períodes iguals. L’empresa haurà de sol•licitar la renovació dins els sis mesos abans de l’expiració, sinó es sol•licita dins aquest, s’entendrà automàticament cancel•lada del REA.

  ­
 • S’han de notificar al Registre les variacions del tipus de dades identificatives (nom, adreça, telèfons de contacte, etc), no cal notificar les variacions de personal, de maquinària, locals, etc.

  L’objectiu del REA és garantir determinats requisits especialment de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i la qualitat d’ocupació, per tal d’evitar situacions de risc i promoure la seguretat i salut dels treballadors. Així, el REA garanteix que l’empresa inscrita disposa d’una organització preventiva adequada i d’uns recursos humans amb la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

  Un cop establerta la obligatorietat d’inscripció al REA apareix conseqüentment l’obligatorietat d’exigir la inscripció al Registre per part de les empreses que contractin o subcontractin a una altre empresa dins del mes anterior a l’inici de l’execució del contracte.

  Qualsevol persona o empresa pot comprovar si una empresa està inscrita al REA consultant la pàgina web www.gencat.cat/treball a l’apartat de Nou Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya, a Cerca i consulta de les empreses inscrites al REA. Així, la empresa sol•licitant haurà d’obtenir la certificació relativa a la inscripció en el Registre de l’empresa en qüestió, i imprimir el certificat.

  D’aquesta manera, l’empresa contractant queda exonerada durant la vigència del contracte i per a una sola obra de construcció de la responsabilitat (art. 7.2 de la Llei 32/2006) si posseeix aquest certificat. Amb aquesta acció s’entén que ha complert amb el deure de vigilar el compliment per l’empresa subcontractista de les obligacions establertes. (art. 4, apartats 1 i 2, de la Llei 21/2006, de 18 d’octubre)

  (*) Segons l’article 7 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i l’article 6 del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

  Decarregar document

 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008